Βιολογικά κριτσίνια πολύσπορα

από το αρχαίο δημητριακό triticum dicoccum δίκοκκο στάρι ολικής 100%